Background

Make a movement on Instagram!

Movingram is het mediabureau dat zich heeft gespecialiseerd in Instagram
Marketing.
We bieden een netwerk van invloedrijke Instagrammers die inzetbaar zijn voor jouw campagnes.

Meld je nu vrijblijvend aan!

Aanmelden als instagrammer

Wil jij geld verdienen aan jouw Instragram-account door het plaatsen van je eigen foto’s, gesponsord door één van onze adverteerders?

Aanmelden als adverteerder

Wil jij jouw doelgroep nog effectiever bereiken door invloedrijke Instagrammers branded content te laten plaatsen?
Background

Diensten

Movingram koppelt adverteerders aan invloedrijke Instagrammers die unieke merkgerelateerde content posten. Deze influencers kunnen de doelgroepen van adverteerders op verschillende manieren gericht en dus effectief bereiken:
  • Producten en diensten promoten
  • Events vastleggen
  • Hashtags viral laten gaan
  • Winacties opzetten
Background

Over Movingram

Instagram is met nu al ruim 1,8 miljoen actieve gebruikers een snel groeiend mediaplatform in Nederland. Gericht adverteren door het inzetten van de juiste Instagrammers voor specifieke campagnes kan daarom een enorme impact hebben. Movingram zoekt de juiste Instagrammer voor elke campagne. Samen met jou ontwerpen we een concreet actieplan op basis van je wensen en behoeftes. Vervolgens selecteren wij de Instagrammers die het beste matchen met jouw campagne. En natuurlijk meten we het bereik van de campagne en rapporteren we daarover. 

Co-founders

Adverteerders

Een overzicht van enkele adverteerders die gekozen hebben voor Movingram.

Aanmelden als instagrammer

 

Naam *

E-mailadres *

Instagram account *

Overige informatie

 

Aanmelden als adverteerder

 

Naam *

E-mailadres *

Bedrijf *

Overige informatie

 

Contactformulier

 

Naam *

Bedrijf

Instagram account

Telefoonnummer *

Bereikbaar tussen *

...en *

 

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Movingram en haar klanten.

1. Correspondentie

1a Alle correspondentie gaat via e-mail, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.
2b De klant is verplicht om een emailadres aan Movingram op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan Movingram worden doorgegeven op de manier die Movingram voorschrijft.
2c Mail die verstuurd is naar het e-mailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

2. Facturen

2a Door het plaatsen van een bestelling gaat een klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email in PDF. Facturen worden dus niet per post verzonden.
2b Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.
2c Na het verstrijken van de genoemde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.
2d Indien klant namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/de bestelling was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen.
2e Als een klant een doorlopende dienst zoals vermeld wil stopzetten, dan kan dat ten allen tijde. Dit is echter alleen kosteloos indien de opzegging wordt gedaan vóór het aanbreken van een nieuwe betaalperiode. De klant is derhalve verplicht de verlengingsfactuur te voldoen indien hij na aanvang van de nieuwe betaalperiode opzegt.
2f Facturen dienen betaald te worden ten laatste op de uiterste betaaldatum die op de factuur staat vermeld. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij Movingram binnen is, is de klant automatisch in gebreke zonder dat daar een formele ingebrekestelling voor nodig is.
2g Indien klant in gebreke is, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. De eveneens verschuldigde incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 200 euro.
2h Ingeval Movingram kosten moet maken om de vordering te kunnen innen en die kosten gaan het bedrag te boven dat in het voorgaande lid staat vermeld, dan is de klant het meerbedrag ook verschuldigd aan Movingram.
2i Movingram zal een eerste betalingsherinnering sturen per email indien de klant in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur.
2j Movingram zal een tweede betalingsherinnering sturen, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Daarbij zullen extra kosten in rekening gebracht worden.
2k Movingram is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening op te schorten of stop te zetten, of het onderhavige product onbruikbaar te maken, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de tweede betalingsherinnering. Eventuele hervatting
van de dienstverlening zal pas plaatsvinden nadat het volledige openstaande bedrag is voldaan, inclusief extra kosten.

3. Opschorting/stopzetting dienstverlening

3a Movingram behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de klant op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden.
3b Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan Movingram.
3c Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.

4. Recht om diensten te weigeren

Movingram heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

5. Wijziging Algemene Voorwaarden

Movingram is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van Movingram is daarvoor afdoende. Het is aan Movingram om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.

6. Disclaimer

Movingram is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Movingram geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Movingram.

Privacy policy

De Privacy Policy geldt voor iedereen die de website www.movingram.nl bezoekt.

1. Gegevens die door bezoekers verstrekt worden

Movingram kan de gegevens die door bezoekers verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van de aanmelding.
1b Het sturen van één of meerdere e-mails die betrekking hebben op de aanmelding/het ingevulde contactformulier.
1c Telefonisch contact opnemen naar aanleiding van de gebruikte ‘contactformulier’ button.

2. Cookies

Movingram maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.

3. Beveiliging

De gegevens die de klant aan Movingram verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Disclaimer

Movingram is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.